Een online platform is geen bemiddelaar. Wat zijn de consequenties?

Onlangs oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat Booking.com geen bemiddelaar is. Volgens de rechter moet Booking.com gezien worden als een elektronisch prikbord. Een opmerkelijke uitspraak, waar belangrijke consequenties aan verbonden zijn.

Een bemiddelaar is een partij (tussenpersoon) die zich verbindt om tegen vergoeding te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen twee andere partijen (bijvoorbeeld koper en verkoper), zonder zelf onderdeel te worden van de gesloten overeenkomst. Het lijkt aannemelijk dat een online platform waarop ondernemers hun producten of diensten kunnen aanbieden, ook een bemiddelaar is.

Het platform brengt hier op de website vraag en aanbod bij elkaar, faciliteert daarmee bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper, zonder daar onderdeel van te zijn. Eerder schreven we over de rechtsverhouding en toen gingen we er vanuit dat dit gekwalificeerd kon worden als bemiddelings- of agentuurovereenkomst.

Hof: Booking.com is geen bemiddelaar

In de rechtszaak stonden Bpf reisbranche, een bedrijfstakpensioenfonds en Booking.com, een reserveringsplatform, tegenover elkaar. Volgens Bpf reisbranche viel Booking.com onder het begrip ‘online reisagent’ uit het verplichtstellingsbesluit wat inhoudt dat Booking.com zich ook zou moeten aansluiten bij Bpf reisbranche. Het begrip ‘online reisagent’ wordt omschreven als degene die bemiddelt bij het tot stand komen van de overeenkomst op het gebied van reizen.

Het hof moest dus beoordelen of Booking.com ook bemiddelt. Volgens het hof was geen sprake van bemiddeling door Booking.com, maar functioneert Booking.com enkel en alleen als elektronisch prikbord. Dat Booking.com recht heeft op commissie, accountmanagers in dienst heeft, een klantenservice ter beschikking stelt, de laagste prijsgarantie biedt en e-mails verstuurt na reservering doet hier niet aan af volgens de rechter.

Opmerkelijk?

De uitspraak van het hof is opmerkelijk gezien het feit dat in een soortgelijke rechtszaak de rechtbank anders oordeelde. In die zaak ging het namelijk om Hotel Booker en Bungalow Booker, twee online platforms waarop consumenten hotelkamers en bungalows kunnen boeken. Omdat deze platforms invloed hebben op de prijzen die accommodatieverstrekkers moeten rekenen aan de consument en per boeking een vergoeding ontvangen van de accommodatieverstrekkers (iets wat beide ook gebeurt bij Booking.com) oordeelde de rechter dat sprake was van bemiddeling.

In de zaak van Booking.com werd geoordeeld dat Booking.com enkel als elektronisch prikbord functioneerde, omdat klanten zelf de mogelijkheid hadden de naam en het adres als zoekterm te gebruiken en zo in contact zouden kunnen treden met de accommodaties. Er worden dus geen contactgegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer verstrekt op het platform. Hotel Booker & Bungalow Booker publiceren hun accommodaties op exact dezelfde manier, maar toch functioneert het platform volgens de rechter in deze zaak niet als elektronisch prikbord.

Het lijkt er dus op dat er geen duidelijkheid bestaat over wanneer een online platform als bemiddeling moet worden aangemerkt. Wat wel duidelijk is, is dat de uitspraak van Booking.com consequenties met zich mee brengt.

Geen toepasselijkheid van regels agentuurovereenkomst boek 7 BW?

Indien er wél sprake zou zijn van bemiddeling, dan zou de verhouding tussen het online platform en de aanbieder als agentuur aangemerkt kunnen worden. Er is dan namelijk sprake van bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten voor een bepaalde periode. Dit zou tot gevolg hebben dat de regels van agentuur (art. 7:428 e.v. BW) van toepassing zijn, waaronder dat de aanbieder recht zou hebben op een goodwillvergoeding.

Geen informatieplicht meer voor platformen?

We gaan ervan uit dat de bemiddelingsrol tot gevolg heeft dat verschillende verplichtingen uit de Wet koop op afstand ook geldt voor bemiddelingsplatformen. In art. 6:230g lid 3 BW staat immers dat de consument ook haar rechten kan inroepen tegen de persoon die optreedt namens of voor rekening van een handelaar. Dat zou betekenen dat de verplichting om correct en volledig te informeren dus ook geldt voor een bemiddelaar en dat de consument de bemiddelaar kan aanspreken in verband met zijn herroepingsrecht.

Als een platform dus niet als bemiddelaar wordt aangemerkt, zullen de regels uit de Wet koop op afstand niet opgaan. Een platform zou dan geen informatieplicht hebben en dat is natuurlijk opmerkelijk. Vooral gelet op het feit dat platformen een steeds grotere en dominantere rol spelen. Het zou gek zijn als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze platforms dan niet zou kunnen aanspreken op het feit dat zij consumenten niet informeren over het herroepingsrecht.

Het is dus een opmerkelijke uitspraak van het hof, die de nodige consequenties met zich meebrengt. Wellicht gaat Booking.com nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Snappcar lekt privégegevens gebruikers

De persoonlijke gegevens van tienduizenden particuliere autoverhuurders zijn onbedoeld toegankelijk geweest voor derden. Het datalek is, zoals de wet dat verlangt, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwssite RTL Z meldt het lek nadat een tipgever dat constateerde. De data zouden voor langere tijd toegankelijk zijn geweest. Het is niet duidelijk of en wie wanneer daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt.

De gegevens die op straat lagen zijn zaken als de naam van de verhuurder, het woonadres, huisnummer, de postcode, de woonplaats en het kenteken van de huurauto. Het lijkt erop dat financiële gegevens elders bij Snappcar lagen opgeslagen en buiten schot zijn gebleven.

Yieldr failliet verklaard

Reclametechnologiebedrijf Yieldr uit Amsterdam is failliet verklaard voor de rechtbank.

Het gaat om de holding en de subonderdelen zoals Display Advertising, Demand Intelligence, Labs en Media Solutions. Het failliet raakt naast de Nederlandse ook de Britse activiteiten. Er werkte ongeveer dertig man bij de onderneming.

Noch de site, noch het Twitter-account van Yieldr maakt melding van het bankroet. Dat werd vorige week dinsdag uitgesproken door de Rechtbank in Amsterdam.

Op het kantoor van Yieldr aan de Zuidas wordt de telefoon niet meer aangenomen. De automatische telefoonbeantwoorder vertelt dat het nummer niet meer in gebruik is.

Yieldr werd in 2008 opgericht als Yieldivision door Mendel Senf en Niels Baarsma. Laatstgenoemde vertrok in 2016 en startte met een aantal compagnons Faktor. Senf stond sinds de oprichting aan het roer met een tussenpoos van twee jaar waarin Tom Triscari de rol van CEO vervulde.

Het bedrijf exploiteert technologie waarmee luchtvaartmaatschappijen gericht kunnen adverteren richting belangstellende reizigers om stoelen te verkopen. In 2013 haalde het nog 4,6 miljoen euro venture capital op bij Partech Ventures en Active Venture Partners voor internationale groeiplannen.

Directeur Senf was kort voor publicatie niet in de gelegenheid te reageren op vragen van deze uitgave.

Foto: Henrique Pinto (cc)

Gaan we volgend jaar massaal online gokken?

In Nederland zijn online kansspelen momenteel verboden. Op grond van de huidige Wet op de kansspelen (hierna: Wok) is het namelijk niet mogelijk om een vergunning te verlenen dan wel te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Maar daar komt verandering in. Waarschijnlijk vanaf 2020 is online gokken toegestaan en mogen aanbieders van online kansspelen dus hun diensten aanbieden op de Nederlandse markt.

Hierbij kijken we waarom online gokken wordt gereguleerd, wanneer sprake is van een online kansspel, wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een vergunning om online kansspelen aan te bieden, hoe het zit met de kansspelbelasting en aan welke regels online aanbieders zich moeten houden. Ook wordt stilgestaan bij het toezicht op en de handhaving tegenover vergunninghouders.

Waarom willen we in Nederland regels om online te kunnen gokken?

Op grond van de Wok is het in Nederland verboden om kansspelen aan te bieden wanneer daarvoor geen vergunning is verleend. De Wok voorziet niet in een vergunningsmogelijkheid voor het organiseren van kansspelen op afstand. Daarom waren Nederlandse spelers ‘genoodzaakt’ om mee te doen aan online kansspelen die werden aangeboden door buitenlandse aanbieders. Uit onderzoek blijkt dat bijna twee miljoen Nederlanders deelnemen aan illegale online kansspelen. Van online pokeren tot online sportweddenschappen. De bedrijven die online kansspelen aanbieden zijn voornamelijk in Zuid-Europese landen en op overzeese eilanden gevestigd. Nederland had daarom geen grip op het illegale aanbod van gokwebsites.

Wat is een online kansspel?

Onder een online kansspel, in de Wok ‘kansspel op afstand’ genoemd, verstaan we het deelnemen aan een kansspel die op afstand via elektronische communicatiemiddelen wordt aangeboden en waarbij er geen fysiek contact is tussen de speler en (het personeel van) de organisator van het kansspel. In de volksmond spreken we ook wel van online gokken. Denk aan het spel roulette, waarbij je als deelnemer geen invloed hebt op de uitkomst van het spel.

Aanvragen van een vergunning

Bedrijven mogen in Nederland een online kansspel aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben. Een vergunning kan worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit. De geldigheidsduur van een vergunning is in principe 5 jaar. Om een vergunning te verkrijgen moet een online kansspelaanbieder aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Een aanvrager moet gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Als dat niet het geval is, dan moet de aanvrager een vestiging openen in de EU of de EER;
 • De aanbieder moet een vertegenwoordiger hebben die deskundig is op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie;
 • Aanvragers zullen worden getoetst op betrouwbaarheid. In de praktijk komt het erop neer dat aanvragers informatie over de bedrijfs- en financieringsstructuur moeten voorleggen aan de Kansspelautoriteit. Daarnaast onderzoekt de Kansspelautoriteit welke (rechts)personen betrokken zijn bij de aanvrager. En ook wordt gekeken naar eventuele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke antecedenten;
 • Een bedrijf zal naar verwachting 40.000 euro moeten betalen voor een vergunningsaanvraag.

Bovenstaande vergunningsvoorwaarden kunnen nog worden aangepast. Reden hiervoor is dat de Minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid), een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling gaat opstellen, en daarin kunnen aanvullende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen. 

Kansspelbelasting

Bij het winnen van geldprijzen komt de Belastingdienst om de hoek kijken. In de Wet op de kansspelbelasting is vastgelegd of de deelnemer dan wel de kansspelaanbieder belasting moet afdragen. Voor online kansspelen geldt straks dat de aanbieders een percentage over het gewonnen brutobedrag moeten afdragen aan de Belastingdienst. Momenteel is het percentage 29%, maar dit kan veranderen.

Welke regels gelden er voor online kansspelaanbieders?

De online kansspelregelgeving heeft diverse doelen. Dit betreft onder andere het voorkomen van kansspelverslaving en het beschermen van de consument. Deze doelen hebben tot gevolg dat aanbieders van online kansspelen zich moeten houden aan verschillende regels.

Voorkomen van kansspelverslaving

Op aanbieders van online kansspelen rust een uitgebreide zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Op meerdere manieren dienen online aanbieders ervoor te zorgen dat spelers niet gokverslaafd worden:

Informatieplicht: De aanbieder moet spelers informeren over de risico’s van deelname aan kansspelen op afstand, de wijze van verantwoord spelen en eventuele zorg. Deze informatie moet duidelijk zijn omschreven en op een makkelijk vindbare plek op de website staan. 

Speelgedrag: Voordat een speler kan deelnemen aan een online kansspel, moet een speler een spelersprofiel invullen. Aanbieders moeten een formulier ontwerpen waarin de speler kan aangeven hoe vaak en hoe lang hij wil gokken, en wat de maximale storting en het tegoed op de spelersrekening mag zijn. Heeft een speler geen spelersprofiel ingevuld, dan mag een aanbieder die speler geen toegang geven tot het online kansspel.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen: Online kansspelaanbieders moeten zijn aangesloten bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hierin worden spelers geregistreerd die tijdelijk (minstens zes maanden) niet mogen deelnemen aan een online kansspel.

Verslavingsfonds: Aanbieders zijn verplicht om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan het verslavingsfonds. Vanuit dit fonds worden spelers geholpen die gokverslaafd dreigen te worden of zelfs al gokverslaafd zijn. Het percentage, dat over het bruto spelresultaat moet worden afgedragen, wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Consumentenbescherming

Een ander uitgangspunt van de nieuwe regels is dat aanbieders consumenten moeten beschermen tegen hun eigen speelgedrag. Aanbieders moeten op de volgende zaken letten:

Voorkomen deelname minderjarigen: Minderjarigen mogen niet online gokken. Om te voorkomen dat minderjarigen zich voordoen als meerderjarigen worden eisen gesteld aan de identificatie van de speler. Denk aan het overleggen van een kopie van het identiteitsbewijs en een verificatiebetaling vanaf de betaalrekening van de speler. Of deze verificatiewijze waterdicht is valt te betwijfelen.

Spelerstegoed: De consument moet erop kunnen vertrouwen dat hij altijd bij zijn geld kan dat op de speelrekening staat. Daarom moeten aanbieders alle spelerstegoeden afscheiden van het eigen vermogen. Hiervoor kan een stichting derdengelden worden opgericht.

Reclame- en wervingsactiviteiten: Reclameactiviteiten mogen niet aanzetten tot deelname aan een online kansspel. Wanneer een speler net geld heeft verloren, mag bijvoorbeeld niet in een reclame-uiting naar voren komen dat een speler een bonus ontvangt wanneer er verder wordt gespeeld.

Toezicht en handhaving

In de gewijzigde Wok zijn enkele bevoegdheden voor de toezichthouder, Kansspelautoriteit, opgenomen. Zo mag de Kansspelautoriteit anoniem deelnemen aan een online kansspel, met als doel de identiteit van illegale kansspelaanbieders te achterhalen. Daarnaast mag de Kansspelautoriteit partijen die online gokken bevorderen, aanspreken om daarmee te stoppen. En een ander punt is dat in de gewijzigde Wok een wettelijke basis is voor internationale samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouder en buitenlandse toezichthouders.

Vanaf volgend jaar massaal gokken, of toch niet?

Veel aanbieders hebben uitgekeken naar het moment om legaal online kansspelen aan te bieden. Naar verwachting zullen bedrijven massaal een vergunning aanvragen. Er is veel aandacht besteed aan het voorkomen van kansspelverslaving. Het is nu afwachten of wij in Nederland op een verantwoorde manier online kunnen gokken. In ieder geval zal de overheid hier ook flink aan verdienen. Of zal over een paar jaar het online gokken worden ontmoedigd, net zoals dat is gebeurd met het roken? Wordt er dan een rechtszaak gestart tegen de gokindustrie? De tijd zal het leren.   

Overlevingskans Koopjedeal taant, koper haakt af

Een belangstellende partij ziet op het laatste moment af van de overname van Koopjedeal. De curator blijft zoeken naar mogelijkheden van een doorstart.

Vorige week zag de leiding van Koopjedeal zich genoodzaakt uitstel van betaling aan te vragen. Het kon niet meer voldoen aan zijn lopende financiële verplichtingen. De oorzaak daarvoor ligt in de brand bij Montapacking afgelopen najaar. Daar had de webshop zijn voorraden liggen.

Sindsdien wordt er gezocht naar partijen die het bedrijf, het klantenbestand en de verplichtingen wil overnemen. Curator Victor Kruit leek dichtbij, maar de niet bij name genoemde belangstellende koper haakt nu af.

Dat meldt het ANP.

Foto: Pascal Cojean (cc)

ACM dwingt bedenktijd af bij aanbieders dagattracties

Aanbieders van online toegangskaarten voor dagattracties hebben hun websites aangepast op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij boden ten onrechte geen bedenktijd bij de online verkoop van kaarten zonder datum.

Alleen bij toegangskaarten met een specifieke datum geldt het recht op bedenktijd niet, omdat de aanbieder dan capaciteit heeft gereserveerd. In alle andere gevallen geldt de normale bedenktijd bij online aankopen van 14 dagen.

De ACM heeft deelgenomen aan een Europees onderzoek naar prijstransparantie bij online verkoop. Het onderzoek van de ACM richtte zich specifiek op de online verkoop van toegangskaarten voor dagattracties, zoals dierentuinen, musea en pretparken. De ACM heeft gekeken naar de websites van de dagattracties zelf en van tussenhandelaren. Bij sommige partijen werd de prijs niet vermeld inclusief alle bijkomende kosten. Bij veel partijen ontbrak informatie over het bedrijf achter de website en over de contactmogelijkheden.

Op al deze punten heeft de ACM de partijen aangesproken. Ook heeft de ACM haar uitleg van de regels rond bedenktijd bij vrijetijdsbesteding toegelicht.

Foto Pixabay

Nederland bereidt omstreden auteursrechtlijn voor

De Nederlandse regering treft voorbereidingen voor de implementatie van de in maart aangenomen auteursrechtrichtlijn van de EU. Een heet hangijzer daarbij is het filteren van uploads.

Het wetsvoorstel Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt is dinsdag in consultatie gegaan. Daarbij kunnen geïnteresseerden reacties op het voorstel geven. De consultatie loopt tot 2 september.

De EU-auteursrechtrichtlijn moet uiterlijk op 7 juni 2021 zijn omgezet in Nederlands recht, wat inhoudt dat de Nederlandse Auteurswet moet worden aangepast.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat platforms niet aansprakelijkheid kunnen worden gesteld als ze kunnen aantonen dat ze alles in het werk hebben gesteld om inbreuk op het auteursrecht en naburige rechten te voorkomen.

De regering wil ‘overblokkering’ voorkomen aan de hand van een ‘laagdrempelig geschillenbeslechtingsmechanisme’ en uitzonderingen voor onder meer kritieken en parodieën.

De omstreden auteursrechtrichtlijn werd in maart met een krappe meerderheid aangenomen. De maatregelen gelden vooral voor grote platforms, niet door kleine partijen.

Einde dreigt voor Koopjedeal: surseance

Koopjessite Koopjedeal heeft uitstel van betaling aangevraagd, omdat het niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

De oorzaak voor de financiële tegenvaller ligt volgens de leiding van het bedrijf bij de brand bij Montapacking afgelopen najaar. Dat leverde een schade op van miljoenen euro’s die het maar moeilijk te boven kwam.

In de afgelopen weken hebben ‘meerdere leveranciers’ echter hun betalingskrediet opgeheven, wat Koopjedeal acuut in de problemen bracht.

De curator bekijkt in opdracht van de rechtbank of er een doorstart mogelijk is of dat de restanten van bedrijf wordt geliquideerd.

Begin dit jaar werd koopjessite 1Dayfly nog verkocht aan Outspot. In de komende weken zal blijken of en welke partij interesse heeft in het mailbestand en de ruim 150.000 Facebook-volgers van Koopjedeal.

Italiaanse boete voor Facebook

Facebook heeft een forse boete van 1 miljoen euro gekregen van de Italiaanse pricacywaakhond voor het misbruik van data door Cambridge Analytica. Dat bedrijf verzamelde persoonlijke data over 87 miljoen gebruikers voor politieke advertenties.

Aanvankelijk was de boete veel lager, zo’n 52.000 euro. Maar gelet op het grote aantal Italiaanse gebruikers en de omvang van het schandaal is de boete verhoogd.

Er lopen nog altijd allerlei onderzoek naar het misbruik, onder meer door de EU en de Amerikaanse FTC.

Foto Pixabay

Meten was weten. Dit is de nieuwe werkelijkheid rond privacy

Standaard privacy-instellingen in browsers vormen een bedreiging voor e-commerce websites en uitgevers, maar er lijkt nog weinig besef van de ernst. De strijd om privacy woekert voort over de rug van de onwetende consument. Aanbieders van browsers spelen handig in op het sentiment rondom privacy. Door te schermen met krachtige “privacy”-instellingen proberen zij klanten voor zich te winnen. 

Zogeheten trackingpreventie door ad blockers en browsers zorgt ervoor dat websites in toenemende mate te maken hebben met onbetrouwbare systemen en data. Wanneer scripts en pixels van extern gehoste technologie door browsers worden geblokkeerd heeft dit een negatieve invloed op tal van aspecten: 

 • Web analytics 
 • Conversie attributie 
 • Online advertising en affiliate marketing 
 • Conversie optimalisatie en personalisatie 
 • Gebruikservaring 

Wanneer data onbetrouwbaarder wordt, komt onderbouwde besluitvorming in gevaar. Om niet achterop te raken op de concurrentie zal daarom door uitgevers en e-commerce websites moeten worden geïnvesteerd in aanvullende technologie of ontwikkelcapaciteit om de betrouwbaarheid van data te waarborgen. 

Wat is trackingpreventie? 

Safari, de standaard browser van Apple, heeft geruime tijd geleden “Intelligent Tracking Prevention” (ITP) geïntroduceerd met als doel tracking tussen verschillende domeinen (cross-domain tracking) onmogelijk te maken. De pijlen zijn vooral gericht op advertentie netwerken die cookies gebruiken om gebruikers over verschillende websites te volgen met als doel een profiel op te bouwen van hun gedrag en interesses. 

In de nieuwste versies van Safari is ITP standaard geactiveerd en Apple loopt daarmee niet alleen voorop met haar technische innovaties maar ook op het gebied van de bescherming van de privacy van haar klanten. 

Safari is overigens niet de enige browser die in nieuwe releases steeds striktere instellingen hanteert. Begin juni werd bijvoorbeeld een update van Firefox gelanceerd die standaard alle trackers blokkeert. Het ligt voor de hand dat andere browsers het voorbeeld van Safari en Firefox zullen volgen en daarmee wordt de uitdaging voor web analisten en online marketeers steeds omvangrijker. 

Waarom doen browsers dit steeds vaker? 

Zowel Mozilla als Safari claimen deze stap te hebben genomen om de data van hun gebruikers privé te houden. Het is natuurlijk ook denkbaar dat slim gebruik wordt gemaakt van het huidige sentiment rondom het onderwerp privacy om zo marktaandeel af te snoepen van bijvoorbeeld Google Chrome. Google zit immers in een spagaat want heeft met haar browser Chrome en Google Analytics deels tegenstrijdige belangen. 

Wat de werkelijke motieven van Safari en Firefox ook zijn, er valt niet te twisten over de grote gevolgen van tracking preventie voor bedrijven. 

Wat is het gevaar? 

Incomplete en onbetrouwbare data

De standaard tijd dat cookies van Google Analytics (maar ook bijvoorbeeld Adobe Analytics) worden bewaard is twee jaar. Dit betekent dat je een website kunt bezoeken op 1 juli 2019 en dat de expiratiedatum van het cookie wordt ingesteld op 30 juni 2021. Wanneer je terug komt op deze site op 29 juni 2021 dan herkent het webanalytics systeem je als dezelfde gebruiker en wordt de expiratie datum ververst en verlengd met twee jaar. 

Met tracking preventie worden bepaalde cookies automatisch verwijderd binnen zeven dagen (versie ITP 2.1) of zelfs binnen 24 uur (versie ITP 2.2). Bezoekers die terugkeren na die tijd zullen in de data voortaan worden aangemerkt als nieuwe bezoekers. Het segment “nieuwe bezoekers” zal een stuk groter worden omdat over een langere periode individuën meerdere malen als nieuw zullen worden aangemerkt. 

Aangezien momenteel iets meer dan 29 procent van de Nederlanders Safari of Firefox gebruikt, wordt het in kaart brengen van retentie via Google Analytics nagenoeg onmogelijk. 

Het einde van conversie attributie?

Voor een consument overgaat tot een online aankoop is hij of zij via meerdere manieren (zoals een specifieke banner, zoekwoord, verwijzende website of e-mail campagne) in aanraking gekomen met het merk. Door de toename van inconsistente en ontbrekende data is het toekennen van waarde aan deze zogenaamde “touchpoints” middels een attributie model moeilijker dan ooit tevoren. 

Een voorbeeld: Bezoekers die gebruik maken van Chrome, Edge en Explorer kunnen tot dertig dagen terug aan de originele display advertentie worden gelinkt. Voor de bezoekers die Safari en Firefox gebruiken is dit niet meer mogelijk. Daardoor lijkt de bijdrage van het verkeer uit die browsers lager dan daadwerkelijk het geval is. Dit zal mogelijk leiden tot een aanzienlijke “verschuiving” van bezoekers van specifieke campagnes en acquisitie kanalen naar direct verkeer. De kans is daarmee groot dat verkeerde optimalisaties worden gedaan en dat budgetten op een verkeerde manier worden gealloceerd. 

Online advertising

Bij het gebruik van tracking voor affiliate marketing om commissie te berekenen zal een deel van de conversies niet meer worden gemeten en dus kun je niet alle affiliates belonen zoals je gewend bent. Daarmee krijgen affiliates minder betaald dan je hen verschuldigd bent en neemt de effectieve opbrengst per klik voor hen af. Dit kan gevolgen hebben voor de bereidheid van affiliates om je webshop en campagnes te promoten. Ook voor display advertentie netwerken bestaat het gevaar dat zij zullen worden ondergewaardeerd; advertenties lijken minder effectief dan ze daadwerkelijk zijn. 

CRO en personalisatie

Cruciaal voor een goede werking van A/B test platformen is de mogelijkheid om gedurende de looptijd van een test individuele bezoekers te kunnen indelen in een controle- en een target groep. Bezoekers die Safari gebruiken kunnen bij een terugkerend bezoek in een andere groep terecht komen en een andere variant van de website zien. Daarmee komt de betrouwbaarheid van resultaten van de test in gevaar. 

Als historie van belang is voor de goede werking van een technologie dan kan tracking preventie ook daarop een negatieve invloed hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personalisatie systemen en engines voor productaanbevelingen. 

Gebruikservaring

De consument kan tevreden zijn dat zijn privacy serieus wordt genomen echter zal zonder het zelf te beseffen ook hinder ondervinden van tracking preventie. 

Bij gebruik van een feedback tool bijvoorbeeld, is de kans groot dat deze cookies nodig heeft om de status te bewaren. Het verlies hiervan zorgt ervoor dat bezoekers sneller dan gewenst terug worden geplaatst in de sample groep met negatieve gevolgen voor de gebruikservaring. Ook zullen gebruikers vaker dan nodig worden blootgesteld aan bepaalde boodschappen of dient bepaalde informatie herhaaldelijk te worden ingevuld. 

Wat kun je eraan doen? 

Het onderkennen van de uitdaging en het belang en de urgentie ervan is een eerste stap. Vervolgens is het belangrijk exact te weten welke systemen beïnvloed worden en hoe het management kan worden overtuigd dat actie noodzakelijk is. Er zal mogelijk budget vrijgemaakt moeten worden voor: 

 1. Technische aanpassingen waarvoor interne of externe ontwikkel capaciteit nodig is.
 2. Het inhuren van externe expertise. 
 3. Data analyse, aanpassing van rapportages, audiences, segmenten en het toetsen van het huidige attributie model.
 4. Aanvullende technologie die betrouwbare data faciliteert zoals bijvoorbeeld TraceDock.

De ROI van bovenstaande investeringen is niet eenvoudig op voorhand in te schatten. In hoeverre stelt het hebben van correcte data je in staat kosten te reduceren en een hogere ROI te realiseren op andere uitgaven (zoals advertsing, CRO en personalisatie)? Het komt feitelijk neer op de vraag hoeveel je bereid bent te betalen voor correcte data

Alle vormen van tracking preventie, hetzij via ad blockers, plugins als Ghostery of standaard browser instellingen vormen een gevaar voor uitgevers en e-commerce websites. De betrouwbaarheid van meerdere systemen waaronder web analytics loopt gevaar. 

Wanneer data niet langer betrouwbaar is, kunnen daarop geen besluiten worden gebaseerd. Het is dus cruciaal om spoedig met alle betrokkenen om de tafel te gaan en het belang van accurate data te bespreken. Welke overhead kosten brengt dit met zich mee op het gebied van data analyse en techniek? Is er capaciteit voor technische aanpassingen en is de juiste kennis in huis? De beschikbare informatie over het onderwerp is veelal technisch van aard en lijkt (met onderwerpen als first- en third party cookies, client-side, server-side, JavaScript en API’s) veelal te zijn geschreven voor en door ontwikkelaars. 

Het waarborgen van data collectie en tevens het naleven van de wetgeving op dit gebied is geen eenmalige activiteit. Het is een continu proces om ervoor te zorgen dat browser instellingen en andere technische ontwikkelingen de data collectie niet in gevaar brengen. 

Een lichtpuntje is dat deze ontwikkeling niet alleen groei zal remmen maar ook innovatie zal stimuleren. Nieuwe bedrijven zullen op het toneel verschijnen met een oplossing. Het Utrechtse TraceDock bijvoorbeeld claimt de wereldwijde primeur te hebben met een slimme technologie die het mogelijk maakt beslissingen voortaan te baseren op honderd procent betrouwbare web analytics data. 

BREIN werkt met deurwaarders om niet betalende inbreukmakers achter de broek aan te zitten

Stichting BREIN werkt sinds kort samen met een deurwaarders en een incasso kantoor om niet betalende inbreukmakers achter de broek aan te zitten. Kennelijk is dat nodig.

Vorige week dinsdag stond BREIN in de Rechtbank Den Haag in een comparitie zitting tegenover een grote torrent uploader van het in 2016 opgerolde 2Lions releaseteam. De groep uploadde torrents op illegale websites als ThePirateBay, ExtraTorrent, Demonoid, 1337x en Ahashare, de torrents zijn destijds door de uploaders verwijderd. In totaal werd er voor 67500 euro geschikt met de uploaders.

De overeengekomen betaling bleef echter uit waardoor BREIN genoodzaakt was om de voormalig uploader tot betaling over te laten gaan via een incassotraject.

Ter zitting is overeengekomen dat het oorspronkelijke schikkingsbedrag dat met deze uploader overeen was gekomen wordt verhoogd met de proceskosten en de incassokosten. Hiermee is het te betalen schikkingsbedrag verdubbeld.

Verplichte leeftijdscheck voor pornosites UK uitgesteld

De verplichte leeftijdscheck die Groot Brittannië half juli had willen invoeren voor pornosites is uitgesteld.

De verantwoordelijke minister Jeremy Wright maakt daarover vandaag meer details bekend. Het uitstel heeft juridische oorzaken: de EU blijkt niet volledig te zijn ingelicht.

De omstreden wet is bedoeld als bescherming voor tieners jonger dan 18 jaar. En dat betekent dat iedere Britse gebruiker, ongeacht de leeftijd, zich bij pornosites moet identificeren. Veel pornosites vragen gebruikers bij een eerste bezoek of ze ouder zijn dan 18, maar dat wordt in het VK niet langer geaccepteerd.

Jongeren zullen scans van hun paspoort of rijbewijs moeten sturen die vervolgens op echtheid gecontroleerd worden. MinkGeek, onder meer eigenaar van PornHub, hanteert al een dergelijk systeem genaamd AgeID. Gebruikers kunnen ook zogenoemde ‘pornopassen’ aanvragen bij winkels die dan de leeftijd ter plekke kunnen controleren.

Europees initiatief pakt internethandel van bedreigde soorten aan

Een nieuw project, gesubsidieerd door de Europese Unie (EU), wil het criminelen moeilijker maken om via internet-, post- of andere pakketdiensten wilde dier- en plantensoorten te smokkelen in of via de EU.

Met financiële steun van het Fonds voor Interne Veiligheid van het Directoraat-Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, zal het project Disrupting and dismantling wildlife cybercriminals and their networks in the European Union gedurende twee jaar helpen bij onder meer het opleiden van douane, politie en andere handhavingsambtenaren. Het project zal ook samenwerken met pakket- en online technologiebedrijven om ervoor te zorgen dat illegale handelaren hun diensten niet kunnen misbruiken.

Het internet biedt smokkelaars toegang tot een enorme internationale markt – een zonder grenzen, die 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, open is. Cybercriminelen, die handelen in wilde diersoorten (en producten die van hen afgeleid zijn), maken misbruik van de anonimiteit die hen online wordt geboden.

Een rapport van het IFAW uit 2018 identificeerde 3312 advertenties van meer dan 8000 soorten op online marktplaatsen en sociale mediaplatformen in Frankrijk en Duitsland. Dat ging van ivoren slagtanden en snuisterijen tot neushoornproducten, pels van grote katten en levende vogels en reptielen; dit alles ter waarde van bijna 2 miljoen euro in een periode van zes weken.

Het project wordt uitgevoerd door een coalitie tussen WWF, IFAW, INTERPOL, de Belgische douane en TRAFFIC. WWF België coördineert het project in samenwerking met TRAFFIC.

Het EU cyberproject zal zich in eerste instantie richten op België, Frankrijk, Duitsland en Nederland en informatie over trends identificeren, die van nut zullen zijn voor andere EU-lidstaten.

Foto IFAW

OR XS4ALL: ‘Substantiële risico’s bij KPN-integratie’

KPN vraagt de Ondernemingsraad van XS4ALL om advies over de voorgenomen integratie van de internetprovider. Die zegt in een eerste reactie dat dat proces substantiële risico’s zou opleveren met wezenlijke impact.

De OR werkte met adviesbureau Stratix aan een businessplan ter behoud van XS4ALL, waarbij waarde wordt toegevoegd en banen blijven behouden, maar KPN legt dat naast zich neer.

“Omdat wij de aanvraag gisteren ontvangen hebben zijn we nog niet in staat geweest om een formeel standpunt te bepalen. Dit zullen we de komende periode doen aan de hand van gesprekken met KPN en de medewerkers van XS4ALL”, aldus de Ondernemingsraad van XS4ALL in een verklaring.

Begin januari 2019 kondigde KPN aan dat het een nieuw merkenbeleid wil gaan voeren. Dat betekent dat de merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom moeten verdwijnen. Meer dan vijftigduizend sympathisanten van de internetprovider geven in een online petitie te kennen daar niets voor te voelen en ook de medewerkers van het bedrijf staan er niet echt om te springen. Ondanks alle acties van, publiek en richting aandeelhouders, lijkt KPN niet van zijn koers te brengen.

Het telecombedrijf is verplicht om het advies van de Ondernemingsraad in te winnen voor zijn plannen. Het ziet ernaar uit, dat die niet akkoord zal gaan. De verklaring namelijk ook: “Wij hebben gerede twijfel dat een eventueel integratietraject goed zal verlopen wanneer mensen onvrijwillig moeten overstappen. Eerder in het proces was hier ook geen sprake van. Tevens heeft de integratie volgens het plan tot gevolg dat de XS4ALL OR wordt opgeheven en wij niet langer voor het belang van de XS4ALL medewerkers kunnen opkomen.”

Komen de OR en KPN er niet samen uit, dan is de kans groot dat de casus wordt voorgelegd aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof.

Hof van Justitie: Skype is telecomdienst

De dienst SkypeOut moet worden gezien als een telecomdienst en moet daarom bij de juiste instanties worden geregistreerd. Dat zegt het Europees Hof voor Justitie.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecom (BIPT) had Skype eerder een boete van 223.000 euro opgelegd omdat Skype de dienst SkypeOut niet had geregistreerd.

Microsoft hield vol dat SkypeOut een internetdienst is. Uiteindelijk is de zaak voor de rechter gekomen.

Het Hof ziet SkypeOut wel degelijk als een telecomdienst omdat het verbinding moet maken met telecomproviders om bellers in contact te brengen met anderen.

Page generated in 1.174 seconds. Stats plugin by www.blog.ca